WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Czy państwo mnie słyszą?

  1. usunięty 06-12-2017 23:28

    Serdecznie zapraszam do wspólnej historii. Zapewniam pełne wyżywienie, niezręczne żarty i szczerą chęć stworzenia czegoś ciekawego.

  2. heaven 07-12-2017 12:43

    Nie, nie słyszą. A tak poza tym to dawno nic nie pisałam, więc mogłam wyjść z wprawy.

  3. usunięty 09-12-2017 9:48

    Niezręczne żarty brzmią rozkosznie. Aż ma się ochotę pędzić niczym rozjuszona gazela.

Forum grupy "♠ Lubimy pisać kreatywnie."

Ty w grupie "♠ Lubimy pisać kreatywnie."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy