WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

wszystkie najlepsze japońskie anime death note, naruto, dragon ball, bleach, black cat i wiele innych :)

tematautorostatni post
naruto kuba1302.00 10-04-2012 13:50
Mam pytanie Ame Tano 22-12-2010 17:37
pogadajmy o czymś Raito Yagami 02-02-2010 11:08
.. Dark Boy 04-12-2009 22:38
a o czym Usunięty 22-09-2009 17:43

Ty w grupie "wszystkie najlepsze japońskie anime death note, naruto, dragon ball, bleach, black cat i wiele innych :)"

Info o grupie

Najlepsza grupa na poszkole ps :)

Założyciel grupy

Członkowie grupy "wszystkie najlepsze japońskie anime death note, naruto, dragon ball, bleach, black cat i wiele innych :)"


wszyscy z grupy (26)