WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

^^Niebieskie piwnE i ZielonE oczkA x D

tematautorostatni post
piszcie jakie macie:DD Usunięty 23-09-2012 15:57
hej Justysia ;* 07-03-2012 21:09
Piszcie jaki macie kolor x d Usunięty 07-03-2012 21:08
Jakie kolorki macie oczu Usunięty 07-03-2012 21:08
piwne Inny Niz Wy Bo Mam (...) 26-09-2011 17:07
teścik for you agi_BH 04-10-2010 20:54

Ty w grupie " ^^Niebieskie piwnE i ZielonE oczkA x D"

Info o grupie

Jeśli masz niebieskie, piwne lub zielone oczy  ,

Zapisz sie ! . x D

Założycielka grupy