WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

DO ROBOTY NYGAZ

 1. Robert E. Lee 22-01-2013 13:07

  Skąfederowane Stany j***** poczebujom dodatkowyh czarnyh rong do pracy. Jeśli nje hceće zapier.dalać z dynamitem na plecah wprost na okopy Unji radze wam rombać kamjenje do bódowy fortuf. Z głembokim powarzanjem generał Robert Edward Lee.

 2. Robert E. Lee 22-01-2013 13:13

  Pułnocna cęzura nje pozwala mi sie wypowjedźeć. Hodziło o Skąfederowane Stany Zje.bnocznone. ;_;

 3. RITA PUCHMAN 22-01-2013 14:36

  PIE RDOL CENZÓREŁE ZOSTAN NINJA XD

  JMŻ

Forum grupy "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl" (9421)

Ty w grupie "Justin Bieber - fani z Poszkole.pl"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy