WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wyłudzanie haseł

 1. DrumBoy © 23-07-2011 13:25

  http://poszkolehelp.blog.pl/

 2. `Niebieskieałdi. 25-07-2011 22:11

  nie.? _

 3. Miley Ray Cyrus Kc Liam. Hemsworth ;*** 27-07-2011 16:32

  http://poszkole.pl/grupy/4267201/n/Oryginalna_Ja__

 4. usunięty 28-07-2011 14:20

  nie zdarzyło mi sie.

 5. sam lodowy 10-08-2011 16:54

  http://poszkole.pl/grupy/4285641/n/Jestem_bi

 6. Inez Grace Malfoy 23-07-2013 15:12

  Ale jesteście j*****... MI nie i mi nie aa mi nie a mi tak... Uczyć się dzieci. Ja jestem naj w klasie pod wszystkimi względami. Ode mnie ktoś chciał hasło wziąć.

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy