WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

dziś usuwam.!

tematautorostatni post
xdd Usunięty 30-11-2010 19:22
Matko,Royal opanuj sie .!!!!!! Usunięty 31-07-2010 14:54
Dlaczego.??? Usunięty 30-07-2010 22:54
Grożby Elena (...) 30-07-2010 16:36
Byłaś krótko Usunięty 30-07-2010 15:37
NIE RÓB TEGOOOOO!!!!!!!!! Usunięty 30-07-2010 14:53
;c Usunięty 30-07-2010 13:45

Ty w grupie "dziś usuwam.!"

Info o grupie

dziś o 19:00 już mnie tu nie będzie... ostatnie gadki xdd

Założyciel grupy