WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Okrągłe avatary

 1. Joanne 15-01-2012 20:10

  Kod na okrągłe avatary w bloku znajomi:
  img.default-avatar.avatar-male, img.default avatar.avatar-female{border-radius: 70px;}

 2. usunięty 16-01-2012 17:06

  dzięki .! wezme do następnego remu ;*

 3. .blueSky. 22-01-2012 17:39

  dzięki . biore ! .

 4. usunięty 23-01-2012 19:32

  dzięki . biore ! .

Forum grupy "Pomoce na ps " (15)

Ty w grupie "Pomoce na ps "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy