WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Cel w życiu...

tematautorostatni post
Feministka Usunięty 16-04-2012 13:23
wolnosc:) Usunięty 12-04-2012 21:39
Rapp i dziewczyny Usunięty 12-04-2012 14:45
Załamka Usunięty 20-03-2012 19:15
yyyyyyyyyyy... :d Usunięty 19-02-2012 18:46
Muzyka Usunięty 18-02-2012 2:52
Pomarańcz Usunięty 15-02-2012 19:54
taniec Klaudka_1999 12-02-2012 17:58

Ty w grupie "Cel w życiu..."

Info o grupie

Każdy chyba ma swój ale czy umiemy go odnalezc..........

Założycielka grupy