WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Stare poszkole . reaktywacja . Walczmy !

Brak tematów

Ty w grupie "Stare poszkole . reaktywacja . Walczmy ! "

Info o grupie

Witam  . Dawno tutaj nie byłem i widze ,że wieje tu nudą . Dawne czasy gdy dniami pisało się na poszkole już mineły  .  Gdy bawiono się postaciami  udając je albo po prostu poslugując się nimi  . Gadało się wtedy z mnóstwem ludu  .  Chciałbym żeby chociaż w połowie tamte czasy wróciły mam nadzieje ,że znajde osoby które podzielają moje zdanie . Zrobmy  akcje , przezwyciężmy lenia i porozsyłajmy gdzie się da może coś nam się uda . Musimy  spróbować  .  !

Członkowie grupy "Stare poszkole . reaktywacja . Walczmy ! "


Brak użytkowników

wszyscy z grupy (1)