WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Szkoła “Szkoła Podstawowa Juliusza Verne'a W Białych Błotach” (Białe Błota)

Szkoła Podstawowa Juliusza Verne'a W Białych Błotach

patron: Juliusz Verne
miejscowość: Białe Błota
telefon: 0523814011
www: www.spbb.m5.pl

Dodaj nową szkołę

Uczniów w szkole: 35

Nowi uczniowie w szkole:

dodaj swoją klasę

Lista klas

1 4c 2009
2 Klasa 5d 2009
3 1e 2008
4 3d 2008
5 3e 2008
6 3e 2008
7 5d 2007
8 5e 2004
9 4E 2000
10 klasa4a 2000
11 3 C 1999
12 3a 1999
13 5 B 1999
14 6 D Ymm Jesteśmy porabani jak malo kto ;pp i dobrze ;D 1998
15 6B 1998
16 5a 1996
17 5b 1996
18 6D 1996
19 Klasa VID 1996
20 6B 1995
21 6f 1995
22 klasa 6d 1995
23 Klasa 2a 1987
24 3a 98
25 3a 98
26 klasa 2e 8