WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Szkoła “Szkoła Podstawowa Nr4” (Lidzbark Warmiński)

Szkoła Podstawowa Nr4

patron: Jan Paweł II
miejscowość: Lidzbark Warmiński
telefon: 0897675353
www: www.sp4lw.net.pl

Dodaj nową szkołę

Uczniów w szkole: 38

Nowi uczniowie w szkole:

dodaj swoją klasę

Lista klas

1 4a 2009
2 6 b WITAMY W KLASIE 6B BAWCIE SIĘ DOBRZE!!!TU JEST KLASA KTÓRA RZĄDZI!!!!! :) XD 2009
3 Szkoła podstawowa nr 2008
4 2b 2007
5 6b ;dd 2003
6 4b 2002
7 2a 2001
8 Klasa 5b 1997
9 poctawuwka 1997
10 5b 1996
11 Szkoła Podstawowa Nr 1988
12 IVb 1974