WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Przeglądaj ludzi:

LILI

 • 0
 •  
 • 21 l.

magnus456

 • 0
 •  
 • 12 l.

gość

 • 0
 •  
 • 21 l.

hihihi

 • 0
 •  
 • 19 l.

kasia1134

 • 0
 •  
 • 21 l.

ignorance

 • 0
 •  
 • 16 l.

187

 • 0
 •  
 • 3 l.

eldorado

 • 0
 •  
 • 2 l.

Malysia7

 • 0
 •  
 • 13 l.

心中

 • 1
 •  
 • 56 l.

ulotny

 • 0
 •  
 • 21 l.

Baniak514

 • 0
 •  
 • 27 l.

krysia73

 • 0
 •  
 • 44 l.

Jesteś nimi zainteresowany?

Wyświetla okno z możliwością zainteresowania Tobą. Po aktywacji musisz jeszcze wybrać zdjęcie

Zainteresowany?