Informacja o połączeniu Poszkole.pl Sp. z o. o. z Gery.pl Sp. z o.o. i zmianie dostawcy Usług


Pragniemy poinformować, że w dniu 31 grudnia 2015 roku nastąpiło połączenie spółki Poszkole.pl Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze spółką Gery.pl Sp. z o.o. (Spółką Przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia Gery.pl Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Poszkole.pl Sp. z o. o., w szczególności wynikające z zawartych przez tę spółkę umów (Regulaminów) i stała się ich stroną.

W konsekwencji połączenia, z dniem 31 grudnia 2015 r., z mocy samego prawa dostawcą Usług i administratorem danych Użytkowników tych usług stała się:

Gery.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277471, o kapitale zakładowym w wysokości 154 250,00 złotych, NIP: 7010063767, e-mail: pomoc@poszkole.pl

W związku z powyższym, w Regulaminie serwisu pod adresem www.poszkole.pl zmianie ulega nazwa i dane dostawcy Usług. Dotychczasowe warunki świadczenia i korzystania z Usług oraz dostępu do serwisu pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi pracownikami pod adresem e-mail: pomoc@poszkole.pl. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem, dostępnym na stronie http://poszkole.pl/statyczne/regulaminRegulamin serwisu internetowego Poszkole.pl

I. Postanowienia ogólne

1. W niniejszym regulaminie serwisu internetowego Poszkole.pl („Regulamin”) określone są zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki jego użytkowników jak i Gery.
2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom Serwisu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

II. Definicje użytych pojęć

Gery - Gery.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, kod pocztowy 04-028, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277471, NIP: 7010063767, REGON: 140904032,, o kapitale zakładowym 154 250,00 zł. będąca właścicielem Serwisu;
Serwis – serwis dostępny pod adresem http://www.poszkole.pl;
Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
Baza Profilów - zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach usług świadczonych przez Serwis;
Profil – konto - przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać właściciel Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
Moderator – pracownik Serwisu posiadający uprawnienia do zmiany lub usuwania danych wprowadzonych przez Użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem danych niespełniających wymagań Regulaminu;
Redakcja – zespół prowadzący Serwis i nadzorujący przestrzeganie Regulaminu;
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Gery z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
Prywatna wiadomość – rodzaj elektronicznej wiadomości tekstowej wysyłanej przez Użytkownika do innego Użytkownika, która nie jest widoczna dla pozostałych Użytkowników;
Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
Portfel (albo usługi płatne) – usługi oferowane dodatkowo przez Serwis, które wymagają dokonania płatności drogą elektroniczną;
Ściana – usługa Serwisu pozwalająca Użytkownikom zamieszczać w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu Profilu informacje, komentarze, linki, itp.;
Porady – usługa pozwalająca na wymianę opinii oraz udzielanie wzajemnych porad przez Użytkowników na specjalnie do tego przygotowanej i moderowanej podstronie http://poszkole.pl/porady ;
Szkoła – nazwa szkoły: może odpowiadać nazwie szkoły istniejącej lub być fikcyjna;
Grupa – podstrona Serwisu zakładana przez Użytkownika w dziale http://poszkole.pl/grupy , służy wymianie informacji między Użytkownikami. W ramach grupy Użytkownicy mogą otwierać tematy (fora) i prowadzić na nich dyskusje;
Komentarz – informacja tekstowa wyrażająca opinię Użytkownika na dowolny, zgodny z regulaminem temat, umieszczona w przygotowanym do tego miejscu w serwisie;
Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem http://poszkole.pl/statyczne/kontakt , identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Serwis (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.

III. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: komputer połączony z siecią Internet; zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”.
2. Gery nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

IV. Prawa i obowiązki

1. Serwis jest internetowym serwisem społecznościowym umożliwiającym swoim użytkownikom kontakt z innymi użytkownikami Serwisu oraz możliwość eksploracji i współredagowania materiałów umieszczonych w Serwisie na Profilu.
2. Dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet jest bezpłatny. Z wyjątkiem funkcjonalności dostępnych poprzez usługę portfel i/lub posiadających odrębne regulaminy.
3. Użytkownik po dokonanej rejestracji otrzymuje pełen dostęp do bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Serwis.
4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu drogą elektroniczną (w postaci maili, Prywatnych wiadomości, powiadomień wyświetlanych na Profilu). Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji powiadamiając o tym operatora Serwisu poprzez odpowiedni formularz kontaktu.
5. Użytkownikowi niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie treści: propagujących totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, dopuszczających nienawiść na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym, stosowanie przemocy oraz propagujących inne treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszające dobra osobiste osób trzecich; o tematyce erotycznej lub pornograficznej, jeżeli nie posiadają strony informacyjnej o ich charakterze wraz z pouczeniem o zakazie dostępu do nich przez osoby niepełnoletnie; naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też zachęcających do łamania tych praw, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć ich naruszeniu:
- których istotę stanowią programy partnerskie;
- których istotę stanowi wyświetlanie odnośników do innych stron internetowych lub Serwisów (tzw. "farm linków");
- stanowiących subdomenę większych stron internetowych, chyba że prezentują one odrębną treść lub tematykę;
- wprowadzających w błąd co do ich rzeczywistej tematyki i treści;
- zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność;
- obrażajachych inne osoby;
- promujące inne strony internetowe;
- zawierających te same zdjęcia, czy inne elementy, które zostały przez Użytkownika zamieszczone wcześniej.
6. Użytkownik ma prawo:
- w Serwisie każdy Użytkownik ma prawo do dodawania i redagowania własnych materiałów, w tym stworzonych bądź napisanych przez siebie tekstów w tym recenzji, opisów, komentarzy, zdjęć, filmów, gier.
- zgłaszać wszelkie naruszenia Regulaminu dokonane przez innych Użytkowników używając Wiarygodnej Wiadomości.
- zgłaszać potencjalne naruszenia norm prawnych nieujętych w Regulaminie przy uzyciu Wiarygodnej Wiadomości.
- zgłaszać komentarze łamiące Regulamin przy pomocy przycisku „zgłoś spam”.
7. Niektóre usługi wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez moderatora co jest wskazane przy każdej takiej usłudze.
8. Własność intelektualna:
8.1. Poprzez umieszczenie materiału w Serwisie Użytkownik potwierdza, iż przysługują mu zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do umieszczanego materiału. Jeżeli materiał będzie posiadać wady prawne, w związku z którymi osoba trzecia wystąpi z roszczeniami (w szczególności prawnoautorskimi) w stosunku do Gery, lub innych podmiotów, które nabędą prawa do materiału od Gery, Użytkownik odpowiadać będzie względem Gery za poniesioną przez niego szkodę.
8.2. Z chwilą umieszczenia materiału w Serwisie Użytkownik udziela Gery, na okres 10 (dziesięciu) lat (liczonych od dnia umieszczenia materiału w Serwisie) nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z materiału na następujących polach eksploatacji:
8.2.1. utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii materiału oraz przenoszenie materiału na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
8.2.2. zwielokrotnianie materiału, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną;
8.2.3. zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką cyfrową i optyczną;
8.2.4. zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką magnetyczną;
8.2.5. wprowadzanie egzemplarzy materiału do obrotu;
8.2.6. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
8.2.7. inkorporowanie materiału do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
8.2.8. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
8.2.9. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
8.2.10. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;
8.2.11. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim materiału, a także składanie oferty w tym zakresie;
8.2.12. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji materiału;
8.2.13. rejestracja w Polsce lub za granicą w Urzędzie Patentowym lub innym właściwym organie w charakterze znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku lub innego przedmiotu własności przemysłowej.
8.3. Poprzez odbiór nagrody w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Gery Użytkownik zobowiązuje się, iż na każde żądanie Gery zawrze z Gery umowę o nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do wysłanego przez niego materiału w związku z udziałem w konkursie, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w punktach od 8.2.1. do 8.2.13. powyżej. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie uwzględniać wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące praw autorskich do Utworów umieszczonych przez zwycięzców konkursu.
8.4. Z chwilą odbioru nagrody Użytkownik ponadto nieodpłatnie:
8.4.3. udziela Gery upoważnienia do wykonywania, bez ograniczeń, przysługujących mu do materiału autorskich praw osobistych wymienionych w art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być udzielane przez Gery innym podmiotom bez jakichkolwiek ograniczeń. W zakresie pozostałych praw osobistych upoważnia Gery do wykonywania ich za Użytkownika, w tym do modyfikacji utworów w sposób, jaki Gery uzna za konieczny z punktu widzenia przyjętego sposobu korzystania z utworu;
8.4.4. wyraża zgodę na wprowadzanie przez Gery zmian w materiale;
8.4.5. przenosi na Gery prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do materiału, czyli prawa do rozpowszechniania, rozporządzania i korzystania z opracowania materiału lub jego części. W przypadku, gdyby okazało się to potrzebne, Użytkownik zobowiązuje się udzielić w tym zakresie Gery lub wskazanej przez niego osobie wszelkich dalszych zezwoleń;
8.4.6. zobowiązuje się w zakresie praw autorskich osobistych do materiału do ich niewykonywania, w szczególności do niewykonywania prawa do autorstwa Utworu, w szczególności oświadcza, że nie będzie ich oznaczał swoim imieniem lub nazwiskiem i nie będzie takiego ich oznaczenia żądał, ani od Gery ani od innego podmiotu, który nabędzie od Gery prawa do materiału.
8.5. Poprzez umieszczenie materiału w Serwisie Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż w razie zgłoszenia w stosunku do Gery przez osoby trzecie jakichkolwiek zasadnych roszczeń z tytułu praw ochronnych lub praw autorskich do znaków towarowych, Użytkownik zwolni Gery od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń. W celu wykonania powyższego zobowiązania Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu od Gery informacji o wytoczeniu przeciwko Gery powództwa lub wszczęciu w stosunku do Gery postępowania przed jakimkolwiek sądem lub organem przystąpi do wyjaśnienia sprawy, a także zwolni Gery od odpowiedzialności, przejmując na siebie takie obowiązki związane z takim postępowaniem (o ile będzie to prawnie możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od powyższego Użytkownik zwróci Gery wszelkie zasadne i racjonalne wydatki i koszty, które Gery poniesie w związku z takim postępowaniem.

V. Konkursy

1. W Serwisie organizowane są cyklicznie konkursy mające na celu wspieranie aktywności Użytkowników Serwisu.
2. Zabrania się Użytkownikom łamania jasno opisanych zasad konkursu na jego stronie http://poszkole.pl/konkurs w zakładce zawierającej regulamin, to jest: spamowania, rozprowadzania informacji a w szczególności kodów i adresów stron prowadzących do rejestracji w Serwisie serwisach internetowych, forach dyskusyjnych itp. oraz umieszczania niezgodnych ze stanem faktycznym informacji a w szczególności informacji mogących w jakikolwiek sposób wprowadzić w błąd innych Użytkowników sieci Internet.

VI. Szkoły

Użytkownik ma prawo do stworzenia wizytówki szkoły do której uczęszcza bądź uczęszczał. W ramach danej szkoły zrzeszać się mogą inni użytkownicy Serwisu. Zabronione jest użytkownikowi szkalowanie na łamach forum bądź innego środka wyrazu dobrego imienia szkoły. Wizytówka szkoły: strona tworzona przez użytkownika rodzaj Grupy, na której umieszcza on dane Szkoły. Do szkoły mogą zapisywać się inni Użytkownicy, szkoła pełni funkcję forum – użytkownicy mogą się wymieniać komentarzami.

VII. Galerie

1. Galeria – część profilu Użytkownika, służąca do zamieszczania zdjęć, które następnie mogą być komentowane i oceniane przez innych Użytkowników. Galerie mogą być udostępnione do oceny wszystkim Użytkownikom Serwisu (również niezalogowanym) – galerie publiczne.
2. Użytkownik dodając zdjęcie do galerii publicznej oświadcza tym samym, że przedstawia ono jego osobę lub że posiada pełne prawa do wykorzystywania tego zdjęcia. Równocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danego zdjęcia przez Gery.

VIII. Prywatne wiadomości

Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

IX. Usunięcie lub zablokowanie profilu

1. Gery ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Profilu Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania są szkodliwe dla innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu. Zablokowanie konta może mieć charakter czasowy bądź stały.
2. Gery ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Profilu Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Profilu Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Profilu równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Profilu danych.
4. Usunięcie danych nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z Bazy Profilów.
5. Po usunięciu lub zablokowaniu Profilu, Gery przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
- należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
- należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
- objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

X. Reklamcja

W przypadku niezrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania usługi z przyczyn leżących po stronie Gery Użytkownikowi przysługuje reklamacja. Reklamacje rozpatruje Gery. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Gery lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@poszkole.pl. Poszkole rozpozna reklamację w terminie 14 dni.